ارورهای ماشین لباسشویی سامسونگ

راهنمای خطاهای ماشین لباسشویی سامسونگ

سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی

برای دریافت رایگان فایل Pdf این مطلب روی لینک زیرکلیک کنید

خطاهای لباسشویی سامسونگ

کد خطا

شرح خطا

علت بروز خطا

5E-E5-nd مشکل تخلیه موتورپمپ ازداخل صدمه دیده-ولتازاشتباه به قطعات میرسد-ممکن است این خطابه دلیل یخ زدگی درزمستان رخ دهد-لوله آب گرفتگی دارد( احتمال داردیک جسم خارجی ازقبیل لاستیک، اسکناس، سنجاق سرو…گیرکرده باشد) ترمینال پمپ وصل نشده است

 

3E مشکل موتور ممکن است عملکردبرد دستگاه اشتباه باشدیامدارکنترل مشکل داشته باشد- چک کنید که کانکتور به طورصحیح متصل شده باشدومشکل اتصال نداشته باشد- حرکت موتوربی ثبات است چون سنسورآن کارنمیکند

 

8E خطای MEMS SENSOR ابتداسیم مربوط به آن را چک نموده سپس اگرلازم بود MEMS SENSOR راتعویض کنید

 

PF-2E-9E1-9E2-PIO-PH1-UC مشکل پاور وضعیت ولتاژبرق مصرف کننده راچک کنید- ولتاژ راحین کارچک کنیدف حین عملیات خشک کردن یک ولتمتربه ترمینال ورودی وصل کنیدوعملکرد لباسشویی را دقیقا بررسی کنید، این خطا ممکن است درحالت افت یا اضافه باررخ دهد، چک کنید که دوشاخه متصل شده باشد درحالتی که سیم یک متراست یک افت ولتاژ موقتی10 ولتی ممکن است رخ دهد. گاهی خطا مربوط به PBA MAIN میباشد.

 

AE-13E مشکل ارتباطی  سیگنالها بین دوبرد SUB , MAIN به دلیل مشکل ارتباطی دریافت نمیشوند- ارتباط کانکتور بین SUB , MAIN رابادقت چک کنید- به دنبال اتصالات اشتباه یا قطع شده باشید- برد PBA SUB راازپنل جدا وبه دنبال لحیم سردی باشید

 

12E-BE1 مشکل سوئیچ رله اصلی  دکمه استارت به طور متناوب نگه داشته شده است( برای 12 ثانیه) – پیچ هایی که برد را نگه داشته اند بیش ازحد سفت شده اند وخطا رخ میدهد. بدلیل تغییر شکل پنل، کنترل سوئیچ فشرده شده است

www.defrost.ir

14E-BE2  دکمه ای غیر از استارت به طورمتناوب نگه داشته شده است (بیش از30 ثانیه) – یکی ازپیچ هایی که برد را نگه داشته بیش ازحد سفت شده است.

 

  18E-BE3 sr  رله اصلی برد اتصال کوتاه شده است- ترمینال رله اصلی درست وصل نشده است ( مثلا ترمینال خم شده واتصال برقرارنمیشود)

 

CE دمای اب  هنگامیکه دمای آب لباسشویی بالاتراز55 درجه است وعمل تخلیه هم صورت نمیگیرد- درحالتی که دمای آب برای یک دوره خاص به55 درجه میرسد، دراین حالت آب تخلیه خواهدشد- به دلیل مشکل حرارتی هم میتواند باشد.

 

DE- DE1- DE2 مشکل درب وقتیکه درب بافشارکشیده میشود، بدلیل دفرمه شدن زبانه درب تماس سوئیچ برقرارنشده وخطا میدهد- سوکت سوئیچ قفل،بدزستی وصل نشده، سوکت سوئیچ قفلف شکسته شده است.ممکن است این خطابدلیل جزیان نشتی متناوب ازیک سیم رخ دهد- ممکن است مشکل ازبرد دستگاه باشد – سوئیچ استارت به طورمتناوب خاموش وروشن میشود وگرمای زیادی تولید شده است.

 

FE مشکل فن سوکت روی فن لباسشویی ازجای خود درآمده- فن مشکل دارد،یکی ازسیم های موتورفن جداشده است- پره های فن درگیر هستندمثلا به روکش گیرکرده اندبنابراین فن نمیتواند کارکند – سیستم ایر واش مشکل دارد که دراین حالت آن راتعویض کنید.

 

HE-E5-HE1-E1-EC مشکل هیتر هیترشستشواتصال کوتاه شده است یا قطعی پیدانموده- هیترپیغام خطا میدهد( خطای اتصال خطای سنسوردما) – سنسورسطح آببدون آب عمل میکند،ممکن است آب داخل لوله هیدروستات جمع  یایخ زده باشددراین صورت سنسوربرای جلوگیری ازاضافه شدن دماعمل میکند چون هیتردمایی بین 100تا 150درجه داردولباسشویی برق ورودی را قطع میکند

 

HE3- HE2 هنگامیکه عملکرد بخار به طورطبیعی انجام نمیپذیرد (درمورددستگاه هایی که سیستم بخار دارند)

 

LE- 11E-LE1-E9 مشکل نشتی آب محل اتصال هیتررا چک کنید،لوله هواازجا درآمده وحین سیکل چرخش نشتی آب رخ میدهد- دیگ عقب درقسمتی که پیچ سفت میشود شکسته است- بدلیل مقدارزیاد ماده شوینده درقسمت جلو نشتی آب همراه با کف رخ میدهد- لوله اتصال به محفظه ماده شوینده به درستی وصل نشده است ونشتی رخ میدهد- کیس فیلترپمپ تخلیه درست وصل نشده- نشتی آب درلوله تخلیه رخ میدهد – سنسورنشتی مشکل دارد

 

E3- OF-OE مشکل اضافه بودن آب به طورمتناوب آب وارد میشودزیرا حسگرسطح آب (هیدروستات) کارنمیکند – لوله تخلیه گرفتگی دارد وخطای خروج وجوددارد( درقسمت باریک)- به دلیل افت کیفیت سنسور سطح آب

 

6E- TE1 سنسوردما هیترشستشو دردیگ مشکل دارد( خطای اتصال ، خطای سنسوردما) -کانکتوربه درستی وصل نشده ویااصلا وصل نشده است – سنسورسطح آب بدون آب عمل میکند،مثلا ممکن است آب داخل لوله هیدروستات جمع  یایخ زده باشددراین صورت سنسوربرای جلوگیری ازاضافه شدن دماعمل میکند چون هیتردمایی بین 100تا 150درجه داردولباسشویی برق ورودی را قطع میکند

 

TE2 کانکتورازجا درآمده یا مشکل اتصال دارد – سنسور دمای سیستم ایرواش AIR WASH مشکل دارد

 

TE3 سنسوردما کانکتور ازجا درآمده یا مشکل اتصال دارد – قطعی سیم یا سوختگی سنسور ایرواش

 

UE- E4- dC عدم تعادل مراجعه به دفترچه راهنمای محصول

WWW.DEFROST.IR

SUD- SUDs کف بیش ازحد زمانیکه کف بسیارزیاد است رخ میدهد

 

1E- E7- LE سنسورسطح آب (هیدروستات ) قسمتی ازلوله که سنسورسطح آب درآن واقع شده صدمه دیده – لوله توسط یک جسم خارجی گرفته، لوله تاخورده است – سوکت سنسور ازجا درآمده- احتمال گیرکردن چربی یارسوبات درشلنگ هوا وجود دارد – میتواند ایراداز برد دستگاه هم باشد

 

3E- EA- EB- 8E مشکل حرکت موتور وتاخو (سنسورموتور) سوکت اتصال به برد وصل نیست،چرخ موتورمشکل دارد -سیم پیچ داخلی موتورصدمه دیده( قطعی دارد یا اتصال کوتاه شده) -سوکت سنسور موتوروصل نیست،ممکن است یک جسم خارجی وارد موتور شده باشد

 

3E1 اضافه بار زیادی به موتور تحمیل شده، سوکت سنسور موتور وصل نیست

 

3E2 مشکل مربوط به برد دستگاه میباشد
3E3 این خطاازسیگنالهای عملیاتی اشتباه برای سنسور موتورناشی میشود -فرمان اشتباه ازبرد صادر میشود -سوکت مربوط به برد وصل نیست -موتور بی تسمه ازجادرآمده( درمورد موتورهای بدون تسمه)

 

  3E4
مشکل حرکت موتور وتاخو (سنسورموتور)  

ترمینالهای برد راچک کنیدممکن است مشکل ازبرد باشد -موتور بی تسمه مشکل دارد

4E- E1  nf مشکل تغذیه آب جسم خارجی به شیربرقی آب واردشده، سوکت شیربرقی وصل نیست یا قطعی دارد- کانکتورهای آبگرم وآبکشی اشتباها به یکدیگروصل شده اند -ممکن است سوکت برد به جعبه مواد شوینده( سیلورنانو) وصل نباشد -چک کنید که لوله هیدروستات خم یا پاره نشده باشد

 

4ED- 4E1 لوله های آب سرد و گرم جابه جاوصل شده اند – دمای آبی که برای سیکل خشک کردن قراراست استفاده شوداز70 درجه بیشتر برآورد میشود

 

E8- 4E2 در برنامه ی پشم یا کتان دمای آب بالاتر از 50 درجه برآورد میشود

WWW.DEFROST.IR

6E1 خطا autodetergent  (زمانی که فقط درحالت تست مدباشد اتفاق می افتد) کانکتورهای سیم رابررسی کنید( سیم هارااگر لازم بودجایگزین کنید) -کانکتورهای سیم رابررسی کنید -مجموعه پمپ تخلیه قسمت دیسپنسر را جایگزین کنید

 

6E2 خطا autodetergent  (زمانی که فقط درحالت تست مدباشد اتفاق می افتد) کانکتورهای سیم رابررسی کنید( سیم هارااگر لازم بودجایگزین کنید) -کانکتورهای سیم رابررسی کنید -مجموعه پمپ تخلیه قسمت دیسپنسر را جایگزین کنید

 

6E3 خطا autodetergent  (زمانی که فقط درحالت تست مدباشد اتفاق می افتد) کانکتورهای سیم رابررسی کنید( سیم هارااگر لازم بودجایگزین کنید) -کانکتورهای سیم رابررسی کنید -مجموعه پمپ تخلیه قسمت دیسپنسر را جایگزین کنید

 

6E4 خطا autodetergent  (زمانی که فقط درحالت تست مدباشد اتفاق می کانکتورهای سیم رابررسی کنید( سیم هارااگر لازم بودجایگزین کنید) -کانکتورهای سیم رابررسی کنید -مجموعه پمپ تخلیه قسمت دیسپنسر را جایگزین کنید

 

6خطا autodetergent  (زمانی که فقط درحالت تست مدباشد اتفاق می افتد)E5 خطا autodetergent  (زمانی که فقط درحالت تست مدباشد اتفاق می افتد) کانکتورهای سیم رابررسی کنید( سیم هارااگر لازم بودجایگزین کنید) -کانکتورهای سیم رابررسی کنید -سنسور تشخیص حرکت موتور راتعویض کنید -مجموعه پمپ تخلیه قسمت دیسپنسر را جایگزین کنید

 

6E6 خطا autodetergent  (زمانی که فقط درحالت تست مدباشد اتفاق می افتد) کانکتورهای سیم رابررسی کنید( سیم هارااگر لازم بودجایگزین کنید) -کانکتورهای سیم رابررسی کنیدسنسورتشخیص سطح دترجنت را تعویض کنید

 

6E7 خطا autodetergent  (زمانی که فقط درحالت تست مدباشد اتفاق می افتد)افتد) کانکتورهای سیم رابررسی کنید( سیم هارااگر لازم بودجایگزین کنید) -کانکتورهای سیم رابررسی کنیدسنسورتشخیص سطح نرم کننده را تعویض کنید

 

13 نظر

 1. آقا سامسونگ لباسشویی مون ارور E6 میده مشکل از کجاست؟

 2. درود
  سامسونگ مدل q1495 ارور e32 میده علت چیه ممنون میشم پاسخ بدید

 3. مصطفی جانی

  سلام ماسین لباسشویی ما خطای e1 میده
  سامسونگ b1480d

  • درود
   این خطا مربوط به ورودی آب می باشد، احتمال دارد شیر برقی دستگاه و یا برد اصلی معیوب باشد. یا اینکه فشار آب به اندازه ی کافی نباشد.

 4. سلام ماشین من ارور be2میده و از زیر اب تخلیه میکنه مدل ۱۴۸۹ دقیقا اب از زیرش خالی میشه حالا کجاش نمیدونم چه باید کرد

 5. سلام ماشین لباسشویی بعد از اتمام کار خیلی لباسها رو داغ میکنه جوری که نمیشه بهشون دست زد در لباسشویی رو باز می کنم بعد از چند دقیقه که کمی خنک بشه لباسها رو در میرم ماشین سامسونگ ممنون راهنمایم کنید

 6. حسین ورامینی

  سلام

  خطای e6هنگام شستشو چیست؟

 7. سلام
  لباسشویی من سامسونگ هست
  قبل از اینکه بخوام به لباسشویی برنامه بدم موتور شروع به چرخش میکنه
  در واقع مشکل مربوط به ارور e3 هست ولی اروری روی دستگاه نشون نمیده
  میخوام بدونم مشکلی که مربوط به موتور روی برد لباسشویی هست مربوط به کدوم قسمتشه.
  ممنون

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*