مراحل مهم و ضروری قبل از نصب پکیج که نصابان باید رعایت کنند

سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی

♦برای عضویت در کانال تلگرام ما ؛ روی نوشته زیر کلیک نمایید♦

(کافی است برنامه ی تلگرام را روی کامپیوتر خود نصب نمایید تا با کلیک روی نوشته ی زیر مستقیما به کانال تلگرام ما بپیوندید)

کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست

defrostgrop@

 

 

 

مراحل مهم و ضروری قبل از نصب پکیج که نصاب باید رعایت کند:

نصاب موظف است قبل از نصب دستگاه با ایجاد نمودن مقداري دود ٬ مکش دودکش سـاختمان را کنترل کند. اگر گرفتگـی در مسـیر آن وجـود دارد نسـبت بـه برطـرف نمـودن آن اقـدام نمـوده و مسـیر دودکش را باز نماید تا مانعی درمسیرخروج دود نباشد.

بر روی پمپ از یک شیر هواگیري اتوماتیـک اسـتفاده شـده اسـت کـه کـار تخلیـه هواي داخل سیستم را انجام می دهد و روي آن پیچ پلاستیکی سیاه رنگی قـراردارد کـه نصـاب موظـف است قبل از نصب دستگاه آن را باز نماید و همواره باید باز باشـد و در صـورت بسـته بـودن آن ، هـواي سیستم به خارج تخلیه نمی شود. لازم به ذکر است که وجود هوادر سیستم با عـث صـدمه دیـدن پمـپ می شود .

شست وشوي داخل لوله هاي سـاختمان بـه منظـور جلـوگیري از ورود رسـوبات و …. بـه داخـل دستگاه .

استفاده از شلنگها و اتصالات درجۀ یک واستفاده از یک محافظ برق جهت محافظت ازدستگاه در برابر نوسانات برق .

براي جلوگیري از رسوب گرفتن مبدل دستگاه ( به خصوص براي شهرهایی که درجه سختی آب آنها بالا است ) استفاده از یک رسوب زداي مغناطیسی یا الکترونیکی و یا پلی فسفات مناسب در مسـیر ورودي آب سـرد بـه دسـتگاه را می بایست به مصر ف کننده توصیه نمود .

نصب صحیح ومناسب و مطمئن لوله رابط دودکش از دستگاه به دودکش دیوار و نصب لوله دود کش دوجداره پکیج فن دار.

نصاب موظف است تست نشتی گاز از تمامی اتصالات گازي خـارج دسـتگاه و همچنـین پیچهاي محل تست فشار گاز بر روي کنترلر گاز داخل دستگاه را به عمل آورد و از عدم نشـتی در کلیـۀ اتصالات گازي خارج از دستگاه مطمئن گردد.

لازم است تمامی مسیرهایی که گاز در آنها جریان دارد (داخل و خارج دستگا ه ) نشت یابی گردد .

چنانچه پکیج در کابینت نصب می گردد حتماً باید ا زاطراف حداقل 10 سانتیمتر فاصله داشـته باشـد تا درصورت نیاز بتوان تعمیرات لازم را بر روی دستگاه انجام داد و بالا و پائین دستگاه کاملاً باز باشد تا هواي مورد نیاز دستگاه تامین گردد. و هرگز نباید دستگاه را در محیطی بسته که امکـان ورود هـواي تـازه به آن محل نیست نصب نمود.

فشار گاز ورودي به دستگاه در پکیج با گاز شهري 17-20 mbar گاز کپسـ ول 27-30 mbar مـیباشد . دستگاه در مناطقی که افت فشار زیادي دارد کارایی مناسبی ندارد .

نصاب موظف است پس از نصب دستگاه، سیستم شوفاژ ( رادیاتورهـا و دسـتگاه ) را از طریـق شـیر پرکن تا حد 1.5 bar پر از آب نماید و پس از آن رادیاتورها را از طریق پیچ هوا گیري روي آنهـا و پمـپ را از طریـق پـیچ هـوا گیري روي پمپ هواگیري نماید تا کلیۀ هواي موجود در سیستم تخلیه گردد .

جهت نصب و بکارگیري از دستگاه ها لازم است تمامی مقـررات و دسـتورات ایمنـی شـرکت ملـی گاز ایران و استانداردهاي مورد تایید اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایـران رعایـت گـر د د و نصـاب موظف است آنها را مطالعه نموده و در نصب و راه اندازي دستگاه تمامی آنها را رعایت نماید.

گروه تولیدی صنعتی آلتای

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*