آموزش تنظیم کلید اتوماتیک یا پرشرسوئیچ مکانیکی پمپ آب خانگی

1

عیب شماره 1 :

پمپ آب در فشار 2 بار روشن میشود ولی حتی با بستن شیرها هم دیگر خاموش نمی

شود.

میخواهیم کاری کنیم که  پمپ در همان فشار 2 بار نیز پمپ روشن شود و در فشار 4 بار هم

خاموش شود.

روش تنظیم :

شما به علت زیاد بستن مهره فنر کوچک، فشار خاموش شدن پمپ را بیش از حداکثر فشار

تعریف شده پمپ تنظیم کرده اید و پمپ شما توانایی تامین چنین فشاری را ندارد.

مهره ی فنر کوچک را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و فشار خاموش شدن را

به 4 بار کاهش دهید.

2

عیب شماره 2 :

پمپ آب در فشار 2 بار روشن میشود و در فشار 2 بار هم خاموش میشود.

میخواهیم کاری کنیم که پمپ آب در همان فشار 2 بار روشن شود ولی در فشار 4 بار

خاموش شود.

روش تنظیم :

شما به علت زیاد باز کردن مهره فنر کوچک، اختلاف بین دو فشار روشن شدن و خاموش

شدن را به صفر رسانده اید.

مهره فنر کوچک را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا فشار خاموش شدن به 4 بار

افزایش یابد.

3

عیب شماره 3 :

پمپ آب در فشار 2.5 بار روشن می شود و در فشار 5 بار خاموش میشود.

میخواهیم کاری کنیم که پمپ آب در فشار 2 بار روشن شود و در فشار 4 بار خاموش شود.

روش تنظیم :

1- مهره فنر بزرگ را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا فشار روشن شدن به 2

بار و فشار خاموش شدن به 4.5 بار کاهش یابد.

2- مهره فنر کوچک را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا فشار خاموش شدن به

فشار 4 بار کاهش یابد.

4

عیب شماره 4 :

پمپ آب در فشار 1 بار روشن میشود و در فشار 2 بار خاموش میشود.

میخواهیم کاری کنیم که پمپ آب در فشار 2 بار روشن شود و در فشار 4 بار خاموش شود.

روش تنظیم :

1- مهره فنر بزرگ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا فشار روشن شدن به 2 بار و

فشار خاموش شدن به 3 بار افزایش یابد.

2- مهره فنر کوچک را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا فشار خاموش شدن به فشار

4 بار افزایش یابد.

5

عیب شماره 5 :

پمپ آب در فشار 4 بار روشن میشود و در فشار 5 بار خاموش میشود.

میخواهیم کاری کنیم که پمپ آب در فشار 2 بار روشن شود و در فشار 4 بار خاموش شود.

روش تنظیم :

1- مهره فنر بزرگ را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا فشار روشن شدن به 2

بار و فشار خاموش شدن به 3 بار کاهش یابد.

2- مهره فنر کوچک را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا فشار خاموش شدن به فشار

4 بار افزایش یابد.

6

عیب شماره 6 :

پمپ آب در فشار 1 بار روشن میشود و در فشار 5 بار خاموش میشود.

میخواهیم کاری کنیم که پمپ آب در فشار 2 بار روشن شود و در فشار 4 بار خاموش شود.

روش تنظیم :

1- مهره فنر کوچک را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا فشار خاموش شدن به

فشار 3 بار کاهش یابد و اختلاف بین دو فشار به 2 بار برسد.

2- مهره فنر بزرگ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا پمپ در فشار 2 بار روشن شود

و در فشار 4 بار خاموش شود.

7

عیب شماره 7 :

پمپ آب در فشار 3 بار روشن میشود و در فشار 4 بار خاموش میشود.

میخواهیم کاری کنیم که پمپ آب در همان فشار 4 بار خاموش شود و در فشار 2 بار روشن

شود. (کاهش فشار روشن شدن)

روش تنظیم :

1- مهره فنر بزرگ را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا پمپ در فشار 2 بار

روشن شود و در فشار 3 بار خاموش شود.

2- مهره فنر کوچک را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا فشار خاموش شدن به فشار

4 بار افزایش یابد.

8

عیب شماره 8 :

پمپ آب در فشار 1 بار روشن میشود و در فشار 4 بار خاموش میشود.

میخواهیم کاری کنیم که پمپ آب در همان فشار 4 بار خاموش شود ولی در فشار 2 بار

روشن شود. (افزایش فشار روشن شدن)

روش تنظیم :

1- مهره فنر کوچک را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا فشار خاموش شدن به

فشار 3 بار کاهش یابد.

2- مهره فنر بزرگ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا پمپ در فشار 2 بار روشن شود

و در فشار 4 بار خاموش شود.

10

عیب شماره 9 :

پمپ آب در فشار 2 بار روشن میشود و در فشار 5 بار خاموش میشود.

میخواهیم کاری کنیم که پمپ آب در همان فشار 2 بار روشن شود ولی در فشار 4 بار

خاموش شود. (کاهش فشار خاموش شدن)

روش تنظیم :

مهره فنر کوچک را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

11

عیب شماره 10 :

پمپ آب در فشار 2 بار روشن میشود و در فشار 3 بار خاموش میشود.

میخواهیم کاری کنیم که پمپ آب در همان فشار 2 بار روشن شود ولی در فشار 4 بار

خاموش شود. (افزایش فشار خاموش شدن)

روش تنظیم :

مهره فنر کوچک را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

12

عیب شماره 11 :

پمپ آب در فشار 3 بار روشن میشود و در فشار 5 بار خاموش میشود.

میخواهیم ضمن حفظ فاصله بین دو فشار روشن شدن و خاموش شدن که 2 بار می باشد،

کاری کنیم که پمپ آب در فشار 2 بار روشن شود و در فشار 4 بار خاموش شود. (کاهش

همزمان هر دو فشار)

روش تنظیم :

مهره فنر بزرگ را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

13

عیب شماره 11 :

پمپ آب در فشار 1 بار روشن میشود و در فشار 3 بار خاموش میشود.

میخواهیم ضمن حفظ فاصله بین دو فشار روشن شدن و خاموش شدن که 2 بار می باشد،

کاری کنیم که پمپ آب در فشار 2 بار روشن شود و در فشار 4 بار خاموش شود. (افزایش

همزمان هر دو فشار)

روش تنظیم :

مهره فنر بزرگ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

 

=====================================================================================

تهیه و تنظیم : مهران فتاحی یزدی

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*