ارورهای کولرگازی

ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل Multi Panel – classic

ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل Multi Panel – classic  سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی OUTDOOR ERROR کدخطا شرح خطا Er-t0 خطای سنسور محیطی کندانسور www.defrost.ir Er-tA خطای سنسور لوله کندانسور A Er-tb خطای سنسور لوله کندانسورB  www.defrost.ir Er-tC خطای سنسور لوله کندانسور C Er-A خطای کارکرد یونیت A درحالت تست www.defrost.ir Er-b خطای کارکرد یونیت B درحالت تست Er-C ...

متن کامل »

ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل (Mirage (50 Kbtu

ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل (Mirage (50 Kbtu سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی INDOOR ERROR www.defrost.ir کد خطا شرح خطا E1 01 خطای ارتباط بین یونیت داخلی و یونیت خارجی www.defrost.ir E1 21 خطای سنسورمحیطی یونیت داخلی E1 22 خطای سنسور لوله ورودی اواپراتور www.defrost.ir E1 54 خطای موتور فن یونیت داخلی E1 62 خطای EEPROM ( کد وارد ...

متن کامل »

ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل ( Queen (50 Kbtu

ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل ( Queen (50 Kbtu سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی  INDOOR ERROR www.defrost.ir کد خطا شرح خطا E1 خطای سنسور محیطی یونیت داخلی www.defrost.ir E5 خطای سنسور لوله اواپراتور E6 خطای سنسور کندانسور یونیت خارجی www.defrost.ir EE-00 خطای ولتاژ برق ورودی به یونیت داخلی EE-01 خطای ولتاژ برق ورودی به یونیت داخلی www.defrost.ir EA خطای ...

متن کامل »

ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل Moderato

ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل Moderato سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کدخطا شرح خطا E1-21-E1 خطای سنسورهوای محیط E1-22-E1 خطای سنسور لوله اواپراتور E1-54-E1 خطای موتورفن داخلی( درصورتیکه دورفن برای 15 ثانیه کمتراز450 دور دردقیقه باشد) E1-62-E1 خطای برد الکترونیکی اصلی (EEPROM) کل نمایشگر چشمک میزند دستگاه نیاز به کد دارد www.defrost.ir

متن کامل »

ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل Premium

خطاهای کولرگازی سامسونگ مدل Premium  سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی نمایشگر علت www.defrost.ir وضعیت(روشن) وضعیت (خاموش) E1 OFF خطای سنسورهوای محیط E2 OFF خطای سنسور لوله اواپراتور E3 OFF خطای موتورفن داخلی (درصورتیکه دورفن برای 15 ثانیه کمتراز 450 دور دردقیقه باشد) E6 OFF خطای برد الکترونیکی اصلی (EEPROM) کل نمایشگر چشمک میزند کل نمایشگر چشمک میزند دستگاه نیاز ...

متن کامل »

ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل( Waltz – Nova (30 Kbtu

ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل( Waltz – Nova (30 Kbtu سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کد خطا شرح خطا E1 03 خطای ارتباط برد اصلی داخلی وبرد نمایشگر www.defrost.ir E1 21 خطای سنسور محیطی یونولیت داخلی E1 22 خطای سنسور لوله اواپرانور www.defrost.ir E1 42 خطای رطوبت ( سنسور رطوبت سنج) E1 54 خطای موتور فن یونولیت داخلی E1 ...

متن کامل »

ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل Mount Blance

جدول خطاهای کولرگازی سامسونگ مدل Mount Blance سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی OPERATION نمایشگر شرح MPI فن داخلی فن بیرونی کمپرسور خاموش خاموش خاموش خاموش E101 خطای کابل ارتباطی ادامه کارکرد خاموش خاموش خاموش E121 خطای سنسور هوای محیط www.defrost.ir خاموش خاموش خاموش خاموش E122 خطای سنسور لوله اواپراتور خاموش خاموش خاموش خاموش E154 خطای موتور فن داخلی ...

متن کامل »

ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل Prestige

ارورهای کولرگازی سامسونگ مدل Prestige سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی کدخطا شرح خطا E1 خطای سنسور هوای محیط www.defrost.ir E2 خطای سنسور لوله اواپراتور E3 خطای موتور فن داخلی (درصورتیکه دورفن برای 15ثانیه کمتراز450 دور دردقیقه باشد) E6 خطای برد الکترونیکی اصلی ( خطای EEPROM) کل نمایشگرچشمک میزند دستگاه نیاز به کد دارد www.defrost.ir

متن کامل »

ارورها و مشخصات کولرهای گازی Crystal

ارورها و مشخصات کولرهای گازی Crystal سایت دیفراست www.defrost.ir مرجع تعمیرکاران لوازم خانگی  خطای نمایشگر علت E121 خطای سنسور هوای محیط www.defrost.ir E122 خطای سنسور لوله اواپراتور www.defrost.ir E154 خطای موتور فن داخلی (درصورتیکه دورفن برای15ثانیه کمتراز450 دور در دقیقه باشد) www.defrost.ir E162 خطای برد الکترونیکی اصلی ( خطای EEPROM ) www.defrost.ir کل نمایشگر چشمک میزند دستگاه نیاز به کد ...

متن کامل »